Mayor of Shu survey Zhejiang Wanglin Bio-Tech Co., Ltd.

 Mayor of Shu, from  Jiangshan City People's Government survey Zhejiang Wanglin Bio-Tech Co., Ltd. this afternoon.